ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುದ್ದಿ
ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9380057368

Tag: hanumantha

ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಆರಾಧನೆ ವೀಶೇಷ.

ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಮಾರುತಿಯು ಪಂಚಮುಖಿ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಕಥಾಸಾರಾಂಶ: ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣ ಇವರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರು ಪಾತಾಳದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ...

Read more
error: Content is protected !!